Verkoopvoorwaarden

 

HEW AUTOMATION BVBA – ALGEMENE VOORWAARDEN (VERSIE 1.0)

Art.1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stijn Provoost, handelend onder de naam HeW automation bvba, met zetel te Heiken 5 te 2920 Kalmthout en met ondernemingsnummer 0479.990.741 (“HeW automation bvba”) optreedt als (potentiële) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten, waaronder begrepen alle aanbiedingen, offertes en communicaties van HeW automation bvba, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van enige persoon of entiteit anders dan HeW automation bvba wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 2 – Alle aanbiedingen van HeW automation bvba zijn vrijblijvend en binden HeW automation bvba niet. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra HeW automation bvba de geplaatste bestelling of werkopdracht schriftelijk aanvaardt of een begin met de uitvoering daarvan maakt. HeW automation bvba is steeds gerechtigd een bepaalde bestelling of werkopodracht te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden eraan te verbinden.

Ingeval van annulatie van de bestelling of de werkopdracht door de wederpartij, na de bevestiging ervan door HeW automation bvba of nadat reeds met de uitvoering was aangevangen, is een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de waarde van de bestelling en/of de werkopdracht verschuldigd, onverminderd de aan HeW automation bvba verder toekomende rechten zoals het recht om vergoeding te vorderen van de geleverde goederen/prestaties en de werkelijk geleden schade.

Art. 3 - Alle prijzen voor levering en/of dienstverlening door HeW automation bvba gelden exclusief B.T.W. ex Works de zetel van HeW automation bvba, en exclusief eventuele andere rechten en belastingen of andere kosten. Indien zich wijzigingen voordoen in rëele kostprijsfactoren, zoals de kosten van materialen, overheidsmaatregelen, belastingen, invoerrechten of andere heffingen, alsmede wisselkoersen, heeft HeW automation bvba het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Art. 4 – Leveringstermijnen en/of termijnen voor uitvoering van werkopdrachten worden enkel te indicatieven titel verstrekt en binden HeW automation bvba niet. Een eventuele overschrijding ervan doet in hoofde van de wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding ontstaan, noch een recht op ontbinding van de overeenkomst of enige niet-nakoming van enige jegens HeW automation bvba aangegane verplichting.

HeW automation bvba is gerechtigd om leveringen/werkopdrachten in gedeelten uit te voeren en in gedeelten te factureren.

Bewaring van goederen in afwachting van levering, inontvangstname, afhaling of terugbezorging aan/door wederpartij of op de plaats van de uitvoering van de levering/opdracht, gebeurt steeds op kosten en op risico van wederpartij.

Art. 5 – De facturen van HeW automation bvba dienen betaald te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum op de bankrekening vermeld op de desbetreffende factuur, zonder enige aftrek, verrekening of compensatie. Bij overschrijding van de betalingstermijn zullen aan HeW automation bvba, van rechtswege en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist: (i) interesten verschuldigd zijn op het onbetaald gebleven bedrag en dit ten belope van 1,5% per maand te rekenen vanaf de vervaldatum van de desbetreffende factuur tot op de dag van algehele betaling, alsmede (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het bedrag dat onbetaald is gebleven op de vervaldag van de desbetreffende factuur en zulks ter vergoeding van alle buitengerechtelijke kosten die HeW automation bvba redelijkerwijs draagt als gevolg van de niet tijdige betaling. Alle gerechtelijke kosten, zowel dagvaardingskosten en andere procedurekosten, die Verkoper redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet tijdige betaling, komen voor rekening van de wederpartij. In geval van overschrijding van de betalingstermijn wordt eveneens alles wat de wederpartij aan HeW automation bvba verschuldigd is, van rechtswege, onmiddellijk en integraal opeisbaar. Betalingen strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde rente en de door HeW automation bvba gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en eventueel door HeW automation bvba geleden schade en worden pas daarna in mindering gebracht op de hoofdsommen te beginnen met de jongste openstaande factuur.

HeW automation bvba is steeds gerechtigd eventueel aan haar wederpartij verschuldigde bedragen, uit welke hoofden ook, te verrekenen met bedragen die deze wederpartij aan haar zou verschuldigd zijn, uit welke hoofden ook.

Art. 6 – Zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens HeW automation bvba, blijven de geleverde of te leveren goederen eigendom van HeW automation bvba en is zij gerechtigd deze onmiddellijk zelf terug te halen dan wel te doen terug halen zelfs uit de lokalen van de wederpartij. Gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud is de wederpartij uitsluitend bevoegd over de goederen te beschikken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en mag zij deze niet vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren, verhuren, uitlenen of op enige andere wijze of onder enige andere titel uit zijn macht brengen. Voorts is de wederpartij verplicht om de Producten gedurende deze periode afdoende te verzekeren. Indien de wederpartij uit de bedoelde goederen een nieuwe zaak vormt, de zaak onroerend wordt door incorporatie of vermengd wordt met enige andere roerende zaak, is dit een zaak die zij houdt voor HeW automation bvba als eigenaar, totdat zij aan alle verplichtingen opzichtens HeW automation bvba heeft voldaan. Wederpartij is verplicht om HeW automation bvba onverwijld op de hoogte te stellen in geval derden rechten op de door HeW automation bvba onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (voornemens zijn te) doen gelden.

Art. 7 – Wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van HeW automation bvba binnen 7 dagen genoegzame en in de door deze laatste gewenste vorm zekerheid te verschaffen voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen, bij gebreke waaraan (i) HeW automation bvba, onverminderd haar overige rechten, gerechtigd zal zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen dan wel verdere levering/prestaties op te schorten, en, (ii) al hetgeen de wederpartij aan HeW automation bvba verschuldigd direct en integraal opeisbaar wordt.

Art. 8 – HeW automation bvba geeft met betrekking tot de goederen die zij levert dezelfde garantie als diegene die wordt gegeven door haar leveranciers (fabrieksgarantie). Wederpartij is verplicht bij ontvangst/levering/uitvoering van werken of diensten te onderzoeken of de goederen en/of geleverde werken of diensten conform en zonder gebreken zijn. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken en niet-conformiteiten dienen uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst/levering/uitvoering van de betreffende werken of diensten, en alleszins vooraleer de de geleverde goederen (de “Goederen”) of de installatie waarop de geleverde diensten betrekking hebben of waarin de geleverde goederen werden geïnstalleerd (de “Installatie”), worden gebruikt of doorverkocht, per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van HeW automation bvba vergezeld van een omstandige opgave van de vastgestelde gebreken of niet-conformiteiten. Na de definitieve oplevering vervalt hoe dan ook het klachtrecht met betrekking tot zichtbare gebreken en niet-conformiteiten in de door HeW automation bvba uitgevoerde werken of diensten. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken en niet-conformiteiten dienen binnen 5 werkdagen na constatering van het gebrek of de niet-conformiteit of het moment waarop het gebrek of niet-conformiteit redelijkerwijs ontdekt had moeten worden, per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht van HeW automation bvba vergezeld van een omstandige opgave van de vastgestelde gebreken of niet-conformiteiten. Ingeval de in dit artikel vermelde termijnen en voorwaarden niet worden nageleefd, vervalt ieder klachtrecht van de wederpartij ten aanzien van enig gebrek en/of niet-conformiteit.

Wederpartij heeft geen klachtrecht met betrekking tot de bruikbaarheid van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken of diensten voor het doel waarvoor wederpartij deze wil gebruiken, tenzij de bruikbaarheid voor dat doel door HeW automation bvba in een schriftelijke overeenkomst is gegarandeerd. Wederpartij zal in geen geval enige aanspraak jegens HeW automation bvba kunnen doen gelden indien: (i) de wederpartij zelf enige wijziging aanbrengt, dan wel laat aanbrengen door enige derde, aan Goederen en/of de Installatie; (ii) de Goederen en/of de Installatie onoordeelkundig of voor een ander doel dan waarvoor zij normaal zijn bestemd, worden gebruikt of gebrekkig worden onderhouden en/of bewaard; (iii) aan de Goederen en/of de Installatie door de wederpartij of door derden wijzigingen, hulp bij montage, veranderingen of reparaties worden aangebracht; en/of (iv) indien het gebrek aan de Goederen of de Installatie anderszins niet aan HeW automation bvba kan worden toegerekend.

Indien een klacht zoals bedoeld in dit artikel gegrond wordt bevonden, is HeW automation bvba slechts gehouden om, geheel naar eigen keuze, (i) ofwel het ontbrekende gedeelte te leveren of de geleverde Goederen waarop de klacht betrekking heeft te vervangen dan wel de nodige aanpassingen uit te voeren aan de Installatie, (ii) ofwel de prijs aan de wederpartij terug te betalen tegen teruglevering van de Goederen en/of ongedaan maken van de uitgevoerde werkzaamheden.

Art. 9 – Wederpartij is steeds gehouden op eigen kosten en risico te zorgen voor: (i) naleving van de verplichte en gebruikelijke veiligheidsvoorzieningen; (ii) toegang tot de desbetreffende ruimten; (iii) de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen en voorzieningen, inclusief electriciteitsvoorzieningen, welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de goederen en/of de diensten en/of het uitvoeren van de werkopdracht. Indien wederpartij hieraan niet voldoet, heeft HeW automation bvba, naar eigen keuze en onverminderd haar recht op vergoeding van de hierdoor geleden schade, het recht haar prestaties op te schorten, dan wel zelf doch op kosten en op risico van wederpartij de nodige maatregelen terzake te nemen.

Art. 10 – De intellectuele eigendomsrechten op de uitgevoerde werkzaamheden (inclusief ontwikkelde/geprogrammeerde software) behoren wereldwijd exclusief toe aan HeW automation bvba. Wederpartij is enkel gerechtigd hiervan gebruik te maken voor eigen gebruik en dit enkel zoals voorzien in de overeenkomst met HeW automation bvba en met betrekking tot de Installatie die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt, en mits betaling van de overeengekomen prijs. Wederpartij zal geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Producten.

De wederpartij verbindt zich ertoe zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst met HeW automation bvba, alsook daarna, op geen enkele wijze aan wie dan ook (daarbij inbegrepen aangestelden van de wederpartij, tenzij deze in verband met hun werkzaamheden in dienst van de wederpartij van een en ander op de hoogte dienen te worden gesteld) Vertrouwelijke Informatie (i.e. elke informatie, ongeacht de vorm of de gegevensdrager, ten aanzien waarvan de wederpartij geheimhouding is opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen, m.b.t. HeW automation bvba en haar handelsgeheimen, de door haar ontwikkelde/geprogrammeerde software, de werk- en productiemethoden, de organisatieschema’s en –regelingen, plannen, klantenlijsten alsook alle industriële, commerciële en administratieve informatie) die hem bekend is geworden tijdens of als gevolg van de overeenkomst met HeW automation bvba, te openbaren of mee te delen aan derden. Wederpartij verbindt er zich eveneens toe gedurende de looptijd van de overeenkomst met HeW automation bvba alsook daarna, op geen enkele wijze de Vertrouwelijk Informatie te kopiëren of te gebruiken, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor andere doeleinden dan zoals voorzien in de overeenkomst met HeW automation bvba en dan met betrekking tot de Installatie die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.

Wederpartij zal erop toezien dat haar aangestelden voormelde verplichtingen eveneens naleven, bij gebreke waaraan zij voor deze aangestelden aansprakelijk zal zijn.

Art. 11 – Indien de wederpartij enige verplichting opzichtens HeW automation bvba niet nakomt, alsmede in geval van faillissement, opschorting van betaling, gerechtelijke reorganisatie of de plaatsing onder voorlopig bewindvoering van wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf of enige andere vorm van insolvabiliteit of discontinuïteit, is HeW automation bvba, naar eigen keuze, gerechtigd van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd het haar verder toekomende recht, elke overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van dergelijke overeenkomst op te schorten. In voormelde gevallen wordt al hetgeen de wederpartij aan HeW automation bvba verschuldigd is direct en integraal opeisbaar.

Indien de behoorlijke nakoming door HeW automation bvba Verkoper ten gevolge van Overmacht (i.e. gedragingen en/of ingebreke blijven van leveranciers of enige andere derden, ongeschiktheid van de Goederen, staking, lock-out, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, stilvallen of niet (behoorlijk) functioneren van enige installatie, machine of uitrusting, alsmede elke omstandigheid die buiten de redelijke controle van HeW automation bvba ligt) geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft HeW automation bvba, naar eigen keuze en zonder tot enige (schade- of andere) vergoeding gehouden te zijn, het recht haar verplichtingen onder de overeenkomst met wederpartij op te schorten voor de periode van Overmacht dan wel deze overeenkomst te ontbinden. Indien de behoorlijke nakoming door de wederpartij ten gevolge van Overmacht geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, voor een periode langer dan 3 maanden heeft HeW automation bvba het recht de overeenkomst met wederpartij te ontbinden. Indien Overmacht intreedt terwijl de overeenkomst met de wederpartij reeds ten dele door HeW automation bvba werd uitgevoerd, zal een eventuele ontbinding enkel betrekking hebben op het nog uit te voeren gedeelte van de overeenkomst en de reeds geleverde goederen en diensten onverlet laten waarbij de wederpartij hievoor aldus aan HeW automation bvba vergoeding zal verschuldigd zijn.

Art. 12 – Behoudens in geval van opzet van HeW automation bvba of haar vertegenwoordigers, aangestelden, werknemers, agenten of enige derde waarop zij beroep doet (“Hulppersonen”), is HeW automation bvba niet aansprakelijk voor enige schade, noch op contractuele grond noch op buitencontractuele grond, zelfs niet indien de schade werd veroorzaakt door een zware fout van HeW automation bvba of door opzettelijke fout of zware fout van haar Hulppersonen. De wederpartij doet ten gunste van de Hulppersonen, afstand van elk verhaal, zowel op contractuele als op buitencontractuele basis, zelfs ingeval van zware fout of opzettelijke fout, op voorwaarde dat niet gehandeld werd met bedrog (i.e. met het oogmerk te schaden).

De wederpartij zal HeW automation bvba en haar Hulppersonen, vrijwaren en schadeloosstellen voor elk verhaal, op contractuele basis of buitencontractuele basis, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en HeW automation bvba, van enige andere derde, behoudens in geval er werd gehandeld met het oogmerk te schaden.

Handelen of nalaten te handelen van HeW automation bvba en/of haar Hulppersonen, op uitdrukkelijke instructie van de wederpartij of diens Hulppersonen, zal in geen enkel geval gekwalificeerd kunnen worden als bedrog, handelen met het oogmerk te schaden, opzettelijke fout of zware fout.

HeW automation bvba zal niet aansprakelijk zijn, noch contractueel noch buitencontractueel, voor eventuele gevolgschade of indirect schade (bv. winstderving, verlies van oppurtuniteiten, commerciële verliezen, verhoging van kosten, etc.). De aansprakelijkheid van HeW automation bvba, zowel op contractuele grond als op buitencontractuele grond, is in elk geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de geleverde of geïnstalleerde goederen en diensten. Indien en voor zover de aansprakelijkheid van HeW automation bvba, op contractuele grond of op buitencontractuele grond, gedekt is onder enige verzekeringsovereenkomst, zal de aansprakelijkheid van HeW automation bvba in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval. HeW automation bvba is niet verplicht rechten onder enige verzekering te doen gelden, indien zij opzichtens de wederpartij of diens Hulppersonen aansprakelijk zou zijn of zou worden gehouden. De aansprakelijkheid van HeW automation bvba, zowel op contractuele grond als op buitencontractuele grond, is verder in elk geval beperkt tot de uitvoering van de prestaties zoals omschreven in de overeenkomst; zij draagt geen enkele andere (advies- of andere) verplichting of aansprakelijkheid (zoals doch niet beperkt tot veiligheidsnormen, geschiktheid van de Goederen of de Installatie, etc.).

Art. 13 – Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst met HeW automation bvba en/of deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Indien afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. De wederpartij mag de uit enige overeenkomst met HeW automation bvba voortvloeiende rechten en verplichtingen niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HeW automation bvba. HeW automation bvba is steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst met de wederpartij over te dragen aan een derde.

Art. 14 – Op alle rechtsbetrekkingen tussen HeW automation bvba en enige derde is Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die mochten ontstaan uit of in verband met enige bestelling, levering, werkopdracht of overeenkomst met HeW automation bvba alsmede in verband met deze algemene voorwaarden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van HeW automation bvba is gevestigd. 


Ons team